sábado, 28 de abril de 2007

A Nova Geografia Galega (II): Terras do Bolo, as Frieiras e as Portelas


Nesta primeira entrega describen-se as terras do extremo sueste do país, que proponhemos agrupar en 3 concelhos: As Portelas, As Frieiras e a Terra do Bolo, claramente diferenciados mais con características comuns.
Se geográficamente o que caracteriza estas terras é a elevada altitude e a complexidade orográfica, demográficamente é-o a sua baixa densidade de povoación e a forte dispersión desta. A única vila que supera os 1000 habitantes é Viana do Bolo, sendo freqüentes na zona os desprazamentos a outras povoaciões como Verín, A Rua, O Barco de Valdeorras ou Póvoa da Seabra (Puebla de Sanabria).
As principais vias de comunicación que atravesan este território son: a autovia A-52 (Ourense-Zamora), que o percorre de Oeste a Leste na sua parte sur, conectando-o con Verín (ao oeste) e coa Póvoa da Seabra ( polo leste); a estrada OU-533, perpendicular a aquela, que parte da Gudinha e vai en dirección norte até Valdeorras; e o caminho de ferro Ourense-Zamora, que ten parada na Gudinha.

Terra do Bolo:

Notas características del País del Bolo: predominio de los aspectos serranos (pueblos grandes y aislados, maquis de ruina de bosque), matizados por los surcos del Bibey, Camba y Xares. Valles altos boscosos y pastorales. Valles bajos vitícolas. Centros: las villas en colina del Bolo y Viana, ambas en posiciones centrales respecto de la sierra. Valor predominante de los aspectos de sierra y de invierno. Relación con el país de Castro [As Portelas], zamorano, gallego de lengua, tipo de sierra.

(Otero Pedrayo, “Guía de Galicia”, 1926)

A Terra do Bolo abrangue os atuais concelhos de Vilarinho de Conso, Viana do Bolo, A Veiga e O Bolo, cumha extensión de 853 km2 e umha povoación de 7.016 habitantes. Un dato resume por si só a evolución vital desta terra: no ano 1900 a sua povoación era o triple (!) que a atual. Os concelhos que a integran, creados nun tempo no que a zona estava aínda chea de vida –a velha Galiza nación de labregos- carecen hoje da base demográfica mínima para cumprir as suas funciões. A necessidade dumha reorganización territorial aparece aqui como evidente.
Nada engadirei ao verbo barroco de Otero Pedrayo e à sua elegante descrición do País do Bolo. Passamos pois às Frieiras.

As Frieiras:

Notas características de las Frieiras: ausencia de valles profundos, altos lomos monótonos de aspectos de sierra y montaña, cruzados por la carretera de Villacastín a Vigo, que anima el país y lo coordina (Portillas). Centro: A Gudiña, villa itineraria en el engarce del camino de Castilla y del de Viana.

(Otero Pedrayo, “Guía de Galicia”, 1926)

A Terra das Frieiras estende-se polos concelhos de Orriós, A Gudinha e A Mesquita, sumando 5.128 habitantes en 390 km2. Carece dun centro claro, puidendo jogar esse papel a vila d’A Gudinha, pola sua situación central, a sua condición de núcleo máis povoado da bisbarra (con máis de 500 habitantes), a oferta de serviços que alberga, e o seu carácter de pequeno “nó de comunicaciões”, como resenhamos ao começo. De todos os jeitos, o verdadeiro centro comarcal desta zona é Verín. De feito, na distribución comarcal da Junta de Galiza Orriós está integrado na comarca de Verín, ademais de pertencer, ao igual que o resto das Frieiras, ao seu partido judicial. Pola sua banda, A Gudinha e A Mesquita fan parte, na citada distribución, da comarca de Viana, junto con Vilarinho de Conso e a própia Viana. Esta solución non nos parece a máis ajeitada, e seguramente derive da decisión –tamén discutível- de dividir a Terra do Bolo entre a comarca de Viana e a de Valdeorras.

As Portelas:

A brúxula da nosa identidade anda louca. O seu norte é o oeste. Hai que fixar nela ese punto cardinal.

(Felipe Lubián, “Tristuras e ledicias de nacer en ningures: cousas das Portelas”, Actas do I Congresso Internacional da Cultura Galega, Santiago, 1992).

Esta bisbarra, situada entre as portelas da Canda e do Padornelo, está formada polos municípios de Hermisende, Pias, Porto e Lubián. A posición central deste último converte-o no núcleo reitor da zona, que en conjunto ocupa umha extensión de quase 450 km2 e conta con 1.245 habitantes. Trata-se pois dumha zona cumha baixísima densidade de povoación (en contínuo descenso), e cremos que é un exemplo claro da conveniência da fusión de concelhos rurais que por separado non chegan ao tamanho mínimo necessário para ser viáveis.
Geograficamente, esta terra é similar às bisbarras já descritas. Formou parte de Galiza até o s. XVIII, e aínda foi incluída na província de Ourense no reparto provincial de 1822. Porén, no de 1833 foi cambiada para a província de Zamora; dende entón enquadra-se na comarca de Sanabria ou Seabra (denominando-se-lhe às vezes Alta Sanabria). Sen embargo, a sua identidade segue a ser nídiamente galega segundo qualquer critério que se empregue, incluíndo o lingüístico: aínda a dia de hoje, os seus habitantes seguen sendo (moi) maioritariamente galego-falantes. Dá-se a circunstância de que aqui a mentalidade galeguista non só está viva, senon que é espalhada por gente como Felipe Lubián. Este mestre e durante moitos anos alcalde de Lubián polo PSOE é o máis conhecido defensor da galeguidade das Portelas. Veja-se ao respeito a entrevista de fai alguns anos http://vello.vieiros.com/entrevista/lubian.html na que se autodenominava galego e avogava pola integración destes concelhos na Galiza.
Como anécdota, sinalar que para chegar a Lubián por estrada dende Porto ou Pias é preciso atravesar território da Comunidade Autónoma de Galiza.


PRANTEXAMENTOS ALTERNATIVOS

- Alternativa 1: a situación atual
A realidade desta zona bate teimudamente coa atual organización territorial. En primeiro lugar, pola sobreabundância de concelhos que, como já resenhamos, contan con moi pouca povoación e non responden, nos seus límites, à realidade geográfica e socio-económica. En segundo lugar, pola forma en que se agrupan estes concelhos: assi, a Terra do Bolo está desprazada cara o Sur (de feito non se lhe denomina desta forma, senon como “comarca de Viana”), ao restar-lhe os concelhos do Bolo e da Veiga, integrados en Valdeorras, e sumar-lhe os da Gudinha e a Mesquita. A razón da resta é a maior influência económica que exercen as vilas do Barco e da Rua –e, en geral, toda a comarca de Valdeorras- sobre O Bolo e A Veiga. Sen embargo, este maior dinamismo económico non justifica a inclusión destes dous concelhos na comarca valdeorrense, coa que non comparten características geográficas –já que non fan parte do val do Sil- nen económicas, como si fan con Viana e Vilarinho de Conso. A criación dun concelho da Terra do Bolo como o proposto aqui non privaria aos habitantes da sua zona norte de ir trabalhar ou mercar no Barco, por exemplo; mentres que permitiria un melhor aproveitamento dos recursos da comarca, que presenta en todos os seus aspectos umha grande homogeneidade. Pola sua banda, a inclusión da Mesquita e a Gudinha na comarca de Viana –coa que, de feito, tenhen moitas características en común- non obedece, segundo o nosso critério, mais que a “quadrar as contas” evitando que a comarca de Viana ficasse só con dous concelhos, e “buscar-lhe un sítio” à Gudinha e à Mesquita.
Da distribución atual parte tamén a proposta de Nós-UP que se amosa na image inferior. Conserva as mesmas comarcas, e coa mesma composición, que o mapa comarcal da Junta, mais coa novidade da inclusión da Seabra enteira, non apenas da sua parte occidental (As Portelas). Achamos injustificada esta decisión, por quanto non existe realmente umha clara identificación das Portelas coa Seabra. Ademais, isto implicaria a anexión a Galiza de terras que, se ben é certo que noutro tempo pertenceron a ela (toda a comarca da Seabra foi Galiza durante séculos), perderon já a efectos prácticos a sua condición de galegas.Mapa editado por Nós-UP


- Alternativa 2: Un só concelho
Umha outra possibilidade seria a criación dun único concelho que abranguesse as terras do Bolo, as Frieiras e as Portelas. A favor desta opción está a homogeneidade do território, o carácter central da vila de Viana do Bolo que é umha capital natural da región, e o feito de que en conjunto non chegaria, nin de longe, aos 15.000 habitantes, cifra aínda cativa para un concelho. Na sua contra, naturalmente, a elevada extensión (quase 1700 km2), assi como o feito de “borrar” uns espaços, as bisbarras que o forman, con séculos de existência diferenciada. Ben é certo que a isto último non se lhe deveria dar umha importância desmedida, se o que se pretende é chegar a umha organización territorial desenhada con critérios de racionalidade.

Para rematar, mencionar que, cumha perspectiva diferente –mantemento dos concelhos atuais e criación de “distritos” de carácter comarcal-, a Fundaçom Carvalho Calero propujo fai uns anos a sua própia reordenación territorial da Galiza, incluíndo os territórios da franxa leste. Na área que nos ocupa, propunhan un distrito con capital en Viana do Bolo que incluisse as terras do Bolo, o concelho de Maceda de Trives, as Frieiras e toda a Seabra (ver image inferior).

Mapa da Fundaçom Carvalho Calero
(o punto do meio é Viana do Bolo)

Sem comentários: